Van kiểm tra và thoát nước (Test and Drainage Valves)