Chi Phí Vận Hành Bảo Dưỡng Thực Tế Cho Hệ Thống Thoát Nước Tại 9 Tỉnh

Thứ 4, 13/04/2016, 07:48 GMT+7

Hệ thống thoát nước tại 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Sau khi tham vấn với Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng và cán bộ của 9 tỉnh, thấy rằng việc tính toán chi phí thực tế của công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước là bước đầu tiên cần thiết cho việc xây dựng lộ trình thu phí quản lý nước thải và soạn thảo hợp đồng giữa Chủ sở hữu tài sản với Công ty dịch vụ.

hệ thống thoát nước

Tư vấn Hợp phần 2 đã xây dựng một bảng hướng dẫn tính toán chi phí thực tế của công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, hướng dẫn và góp ý kiến với các bên tham gia của 9 tỉnh. Bảng tính toán chi phí này đã được áp dụng thí điểm tại Bắc Ninh, sau đó bổ sung hoàn chỉnh áp dụng cho các tỉnh khác. Các tỉnh rà soát lại bảng tính toán theo điều kiện của địa phương và sử dụng để tính toán chi phí thực tế tại tỉnh lỵ, các khu đô thị và khu công nghiệp. Bảng tính toán đề cập đến tất cả các hạng mục của hệ thống thoát nước cũng như thành phần của từng hạng mục, toàn bộ các hoạt động, định mức chi phí cho mỗi hoạt động. Ngoài chi phí quản lý vận hành, Tư vấn Hợp phần 2 còn đề xuất một khoản kinh phí dành cho các sửa chữa nhỏ của hệ thống thoát nước. Những chi phí sửa chữa nhỏ này sẽ được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Tại đa số các tỉnh, do tồn tại từ thời kế hoach hóa tập trung, quyền sở hữu tài sản hệ thống thoát nước không được xác định rõ trong các quyết định, quy định của UBND tỉnh. Ở một vài tỉnh, Công ty dịch vụ hoạt động như Chủ sở hữu tạm thời của hệ thống thoát nước, đồng thời là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành. Hình thức này không thúc đẩy được tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm.

Tại 9 tỉnh, các công ty dịch vụ không nắm rõ tài sản của các công trình thành phần của hệ thống thoát nước.

Việc tiến hành tính toán chi phí thực tế quản lý vận hành đã cho thấy rõ khoảng trống trong khung khổ chính sách liên quan đến sự cần thiết phải có một bộ định mức tổng hợp quản lý vận hành hệ thống thoát nước và một bộ tiêu chuẩn/ chỉ tiêu kỹ thuật cập nhật cho quản lý nước thải để đáp ứng với điều kiện hiện nay.

Nguồn: WMP

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc